2 - تست زیست شناسی ( 1 )

18 خرداد

2 - در بررسی یک صفت وابسته به Z دو اللی در جمعیت پرنده ها ، ممکن نیست پرنده ها .......... داشته باشند . ( کانون - 20 بهمن 1396 )


1 ) نر - فنوتیپ حد واسط


2 ) ماده ، فنوتیپ حد واسط


3 ) نر ، 3 نوع فنوتیپ


4 ) ماده ، 2 نوع فنوتیپ


پرنده های ماده ( ZW ) هستند و برای یک قفت وابسته به Z ، فقط یک الل دارند . بنا بر این نمی توانند فنوتیپ حد واسط داشته باشند .